Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z jedną z naszych placówek:
Sosnowiec - ul. Partyzantów 11, tel.: +48 32 292 06 86
Tychy - Plac Św. Anny 4, tel.: +48 32 327 14 90

Strona główna/O Nas/Aktualności/Opiekun medyczny - zawód ,który wybierasz

Opiekun medyczny - zawód ,który wybierasz

Aktualności 15 Lipca 2020

Opiekun medyczny - zawód, który wybierzesz

W Polsce, podobnie jak w większości uprzemysłowionych krajów, obserwuje się systematyczny wzrost osób, które ukończyły 60. rok życia. W związku z tym wzrasta zapotrzebowanie na osoby, które się nimi mogą zająć, czyli opiekunów medycznych. Zawód ten, tak potrzebny wśród zawodów medycznych, można zdobyć kończąc szkołę policealna Medan. Nauka trwa 1 rok i po ukończeniu szkoły uzyskuje się dyplom z tytułem opiekun medyczny. Dyplom ten pozwala na pracę w placówkach prywatnych, jak i państwowych. Opiekun medyczny po skończeniu naszej szkoły znajdzie pracę zarówno w kraju jak i za granicą.

Wzrost liczby osób starszych w społeczeństwie w Polsce, jak i w innych krajach świata, wynika z dwóch podstawowych zjawisk: zmniejszania się liczby urodzeń oraz wzrostu długości życia. Zjawisko to nazywane jest starzeniem się społeczeństwa. Na długość trwania życia wpływa wiele czynników. Do najważniejszych z nich należą: cechy genetyczne, warunki bytowe, styl życia, poziom opieki zdrowotnej, stan środowiska, w tym również środowiska pracy. Jeśli chodzi o poziom opieki medycznej nieoceniony jest opiekun medyczny, który zatrudnienie może znaleźć również w szpitalu, jako pomoc pielęgniarkom.

Jak podaje portal CIOP-PIB: „Wraz z wiekiem zmieniają się możliwości wykonywania pracy przez człowieka. Jest to spowodowane głównie obniżaniem się wydolności i sprawności fizycznej oraz niektórych sprawności psychofizycznych (np. spostrzegawczości, szybkości reakcji, sprawności narządów zmysłów). Zmiany w tych funkcjach obserwuje się już od 45. roku życia. Jednocześnie jednak w tym okresie życia wzrasta częstość występowania wielu chorób układów krążenia, oddychania, mięśniowo-szkieletowego, a także zaburzeń hormonalnych i przemiany materii.”

Pozostają natomiast, mimo opisywanych zmian, wymagania, jakie stawia wykonywana praca zawodowa. Sprawia to, że wraz z wiekiem może wzrastać rzeczywiste obciążenie pracą. A po zakończeniu pracy zawodowej potrzebna jest osoba, która pomoże funkcjonować w społeczeństwie, czyli opiekun medyczny. Opiekun medyczny ma uprawnienia do pracy zarówno z osobami chorymi jak i niesamodzielnymi.

Polska, jak również inne kraje, stoi wobec wyjątkowo trudnego problemu. Z jednej strony możemy zaobserwować bowiem typowe cechy starzejącego się społeczeństwa, czyli wzrost liczby osób starszych w stosunku do osób młodszych, co powoduje potrzebę tworzenia systemowych rozwiązań sprzyjających wzrostowi aktywności zawodowej ludzi starszych, z drugiej zaś możemy zanotować jeden z najniższych wskaźników zatrudnienia i najniższą średnią wieku przechodzenia na emeryturę wśród państw europejskich. Z tych powodów problemy aktywności ludzi starszych coraz częściej uwzględniane są w polityce państwa. Starzenie się człowieka jest procesem nieuchronnym dla każdego z nas, lecz jego przebieg wykazuje duże różnice indywidualne. Dlatego też, nie we wszystkich obszarach życia zawodowego należy spodziewać się wraz z wiekiem ograniczania możliwości wykonywania pracy w równym stopniu. Zmniejszająca się z wiekiem wydolność i sprawność fizyczna oraz niektóre sprawności psychofizyczne mogą być kompensowane przez między innymi duże doświadczenie czy wzrost odporności emocjonalnej.

Po zakończeniu działalności zawodowej, każdy z nas z czasem potrzebuje pomocy w godnym egzystowaniu w społeczeństwie. Opiekun medyczny, jak zostało wspomniane wcześniej, po zakończeniu rocznej szkoły policealnej Medan, może podjąć pracę zarówno w palcówkach prywatnych jak i państwowych. Absolwent kierunku opiekun medyczny może także założyć działalność gospodarczą i opiekować się osobami, które żyją samotnie.
Zawód opiekuna medycznego jest zawodem, na którego zapotrzebowanie nie zmaleje w najbliższym czasie, a wszystko wskazuje na to, że wręcz odwrotnie.

 

do góry