Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z jedną z naszych placówek:
Sosnowiec - ul. Partyzantów 11, tel.: +48 32 292 06 86
Tychy - Plac Św. Anny 4, tel.: +48 32 327 14 90

Opiekun medyczny

Aktualności 1 Lipca 2020

 Opiekun medyczny - zawód przyszłości

 

Opiekun medyczny to zawód, który regulowany jest przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, a także rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstaw programowych kształcenia w tym zawodzie. Opiekun medyczny, po skończeniu rocznej szkoły policealnej Medan,  jest osobą kompetentną do pomagania i świadczenia usług osobie chorej i niesamodzielnej. Ma odpowiednie umiejętności aby zaspokoić w profesjonalny sposób jej podstawowe potrzeby życiowe,  rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osób chorych i niesamodzielnych w różnym wieku. Opiekun medyczny pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby biologiczne, psychologiczne i społeczne. Opiekun medyczny asystuje personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną.

Osoby, które ukończyły kierunek opiekun medyczny w szkole policealnej Medan,  mogą znaleźć  zatrudnione w zakładach opiekuńczo-leczniczych, oddziałach szpitalnych, domach pomocy społecznej, niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej, środowiskowych domach pomocy, hospicjach, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych, a także mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

Czym się zajmuje opiekun medyczny (zakres obowiązków):

  • rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej
  • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb życiowych
  • zapewnianie bezpieczeństwa
  • asystowanie pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
  • konserwacja, dezynfekcja przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów
  • podejmowanie współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym

 

Wymagania


Zgodnie z prawem (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego) kształcenie w zawodzie opiekun medyczny odbywa się w szkole policealnej (matura nie jest wymagana) dla osób posiadających wykształcenie średnie. Nauka na kierunku opiekun medyczny trwa jeden rok (dwa semestry).  Główny nacisk w tym zawodzie kładziony jest na umiejętności praktyczne. Uczniowie szkoły policealnej Medan uczą się w świetnie wyposażonej pracowni, która pozwala na naukę i praktykę, tak potrzebne do wykonywania zawodu opiekun medyczny. Uzyskany dyplom wraz z suplementem w języku angielskim,  uprawnia do podjęcia pracy w tym zawodzie na terenie Unii Europejskiej.

 

 

do góry